Femei in cercetarea? tiin? ifica

David Daniel Prof. Pe de o parte, universit ile de pretutindeni sunt a teptate s - i intensifice eforturile de cre tere a calit ii pred rii i de ob inere a unor rezultate tot mai competitive în produc ia de cunoa tere i de inova ii tehnologice.

M rturii în acest sens sunt multiplele documente recente ale Uniunii Europene, ale structurilor noastre guvernamentale, ca i ale celor din statele dezvoltate, toate pledând pentru m suri de cre tere a competitivit ii academice pentru a face fa cerin elor unei economii în care cunoa terea i inova ia sunt principalele for e ale dezvolt rii.

Femei in cercetarea? tiin? ifica Model de descriere a site- ului de dating

Pe de alt parte, ne confrunt m cu o criz economic f r precedent, care inevitabil are repercusiuni dramatice asupra finan rii publice a educa iei Femei in cercetarea? tiin? ifica cercet rii, de fapt asupra pozi ion rii înv mântului superior, inclusiv a cercet rii, în contextele sociale i economice din prezent i din viitorul imediat.

Într-un astfel de context special, trebuie s admitem c problema nu este doar una de adaptare a universit ilor i cercet rii pentru a face fa crizei actuale. O astfel de pozi ionare ar fi bazat pe un ethos al pasivit ii, al a tept rii unui eventual reviriment, care s-ar produce de la sine i în afara universit ilor, pentru ca apoi s se repercuteze pozitiv i asupra lor. Consider m c, din contr, universit ile i mai ales cercetarea academic se confrunt în prezent cu o acut nevoie de re-afirmare a poten ialului de care dispun.

Femei in cercetarea? tiin? ifica Intalnirea femeii Corezi

Un astfel de poten ial exist, a fost activat adesea în perioade dificile ale istoriei i s-a dovedit a fi cel mai important instrument de reconfigurare a încrederii i de dep ire a dificult ilor. Acum este din nou momentul s reafirm m acest poten ial. Într-adev r, în confruntarea cu criza actual, universit ile sunt cel mai bine pozi ionate pentru a fi investite cu încrederea construc iei i cu posibilit ile de împlinire a speran elor de dep ire a dificult ilor.

Ziua Internațională a Femeilor și Fetelor în Știință

Aceasta întrucât universit - ile, prin cercetarea întreprins, extind orizonturile cunoa terii i inov rii; prin programele lor de instruire, formeaz capitalul uman tân r; prin transmiterea cunoa terii în societate i prin cooperarea direct sau indirect cu companiile economice, contribuie la dezvoltarea capitalului intelectual, la cre terea productivit ii industriale, la instituirea de noi întreprinderi; prin cultura pe care o reprezint i o transmit, universit ile sunt con tiin a critic a democra iei i crea iei, a tradi iilor, inova iilor i diversit ii.

În acest context, procesul de formare a resurselor umane se impune a fi regândit i orientat spre dezvoltarea de noi competen e i abilit i care s permit în elegerea schimb rii ca o oportunitate cu deschidere la idei noi într-o diversitate cultural, în noua societate bazat pe cunoa tere, precursoare a unei viitoare societ i a con tiin ei.

Comisarul pentru educa ie, cultur i tineret, Jan Figel apreciaz c acest an este: an effective way of helping to meet challenges by raising public awareness, disseminating information about good practices, stimulating education and research, creativity an innovation, and promoting policy debate and change.

By combining action at Community, national, regional and local levels, it can generate synergies and help to focus policy debate on specific issues. Creativitatea i capacitatea de a inova sunt calit i umane esen iale de care ne folosim în cele mai diverse situa ii i locuri.

You are here

Prin promovarea talentelor i capacit ii umane de a inova, de a crea produse noi, de a valorifica eficient aceste calit i, se poate asigura competitivitatea societ ii i economiei bazate pe cunoa tere. Astfel, se impune o analiz de fond a rolului universit ilor în formarea viitorilor produc tori i utilizatori de cuno tin e, a rolului cercet rii tiin ifice i inov rii în societ ile i economiile cognitive.

Cre terea capacit ii inovative, valorificarea capacit ii creatoare a dasc lilor i a studen ilor prin transferul de cuno tin e, produse i tehnologii în mediul economic reprezint unul dintre factorii determinan i ai menirii socio-economice a universit ilor. Universit ile, prin specificul func iilor asumate în societate, sunt chemate s dezvolte programe de cercetare tiin ific orientate spre noi direc ii i priorit i în tiin, s gestioneze colective de cercetare i coli de excelen optimizând resurse printr-un management avansat al cuno tin elor i resurselor.

Raport. A 11-a Conferinţă Naţională a Cercetării Știinţifice din Învăţământul Superior

Universitatea care se prefigureaz pentru acest mileniu va fi cu certitudine o institu ie inovativ, cu puternice valen e creative, ancorat dinamic în evolu ia societ ii i economiei.

Managementul universit ilor trebuie s r spund provoc rilor impuse de cre terea rolului acestora în societate, de optimizarea resurselor i dezvoltarea institu ional Femei in cercetarea?

Femei in cercetarea? tiin? ifica Cauta? i femeia Celibamy 61

tiin? ifica mediu tot mai concuren ial. Globalizarea i emergen a societ ii bazate pe cunoa tere se vor manifesta prin noi câmpuri de for e, iar universit ile trebuie s se adapteze, nu prin extensii a ceea ce sunt, ci prin dezvolt ri noi, capabile s evolueze, nu s supravie uiasc. Astfel, atât procesul formativ, cât i activitatea de cercetare tiin ific trebuie regândite i restructurate. Cercetarea tiin ific face parte din misiunea universit ii, cel pu in a marilor universit i, constituind complementaritatea necesar procesului de înv are, dar i una dintre axele principale de conectare a universit Recunoa?

terea celibatorilor?

Подписаться на рассылку

ara Bascilor la cerin ele societ ii. Pentru a deveni competitive în cercetare, universit ile trebuie s investeasc masiv în resurse umane i tehnologice, s dezvolte programe pentru atragerea celor mai talenta i i creativi tineri pentru cercetare i educa ie, s creeze medii de dezvoltare a tinerilor cercet tori cu acces on-line la cele mai recente realiz ri ale tiin ei i tehnologiei. Universit ile trebuie conectate la problemele reale ale societ ii i economiei promovând programe academice de excelen i programe complexe de cercetare, prin con tientizarea frontierelor cunoa terii umane.

Crearea unor parteneriate directe între universit i i mediul de afaceri Femei in cercetarea? tiin? ifica facilita, pe de o parte, transferul de cuno tin e i stimularea inov rii, iar pe de alt parte, asigurarea resurselor necesare dezvolt rii unor programe de cercetare fundamental.

O economie modern se bazeaz esen ial pe tiin i tehnologie.

Toate dezvolt rile tehnologice eman direct sau indirect din descoperirile în cercetarea fundamental la care universit - ile trebuie s - i aduc o contribu ie tot mai însemnat.

Conectarea tiin ei la societate, la economie, impune cre terea rolului universit ilor atât prin formarea resurselor umane, cât i prin implicarea direct în procesul de transfer de cuno tin e, produse i tehnologii inovative spre mediul economic. Criza economic creaz, pe lâng dificult ile de dezvoltare socio-economic, oportunit i reale pentru reform i schimbare.

Se impune o schimbare strategic i radical care s ajute la schimbarea perspectivei pe termen lung a UE. Printre ac iunile recomandate statelor membre i institu iilor UE sunt incluse urm toarele: - direc ionarea politicilor spre cre Femei in cercetarea?

Articole similare

tiin? ifica investi iilor în cercetare, inovare, capital uman i educa ie cu impact asupra atenu rii efectelor crizei financiare i economice; 8 - reformarea întregului sistem de educa ie la nivelul Europei.

  • Site- ul gratuit de dating in Aisne
  • Amendamentul 22 Articolul 3 — alineatul 5 — paragraful 1 Textul propus de Comisie Amendamentul 5 Programul specific va fi evaluat în funcție de rezultate și de impact în raport cu indicatori de performanță, incluzând, după caz, publicații în reviste cu un impact ridicat, circulația cercetătorilor, accesibilitatea infrastructurilor de cercetare, investițiile mobilizate prin intermediul finanțării datoriilor și al capitalului de risc, introducerea de către IMM-uri a unor inovații noi pentru întreprindere sau pentru piață, referințe la activități de cercetare relevante în documentele privind politici, precum și existența unor impacturi specifice asupra politicilor.
  • M6 Raportarea site- ului de dating
  • Celibamy Intalnire Franche Count
  • You are here Home » Penis Extindere : Credin?

Educa ia trebuie s produc noi abilit i pentru locurile de munc de mâine, formarea deprinderilor inovative i creative cu focalizare pe capacitatea de a rezolva probleme, de a înv a prin activit i i mai pu in pe transmiterea de cuno tin e; - investirea în colabor ri mai puternice, parteneriate între universit i, centre de cercetare i mediul economic i de a crea sinergii în activit iile lor; - a dezvolta competen e la nivelul indivizilor i organiza iilor pentru a se asigura i gestiona schimbarea i complexitatea, de a asuma riscuri, inclusiv investirea în înv mântul pe parcursul vie ii i politici active ale pie ei for ei de munc.

Tehnologia reprezint motorul esen ial al schimb rii fiind sus inut prin creativitatea i inventivitatea indiviziilor i comunit ilor; - universit ile, atât ca institu ii cât i prin personalul calificat, au un rol decisiv în gestionarea provoc rilor globale, prin crearea i inovarea unor solu ii tehnologice de avangard care s raspund acestor provoc ri ca schimb ri climatice, securitate energetic, îmb trânirea popula iei etc. Programul de finan are IDEI are ca scop ob inerea unor rezultate tiin ifice i tehnologice de vârf, comparabile cu Femei in cercetarea?

tiin? ifica de nivel european, reflectate prin cre terea vizibilit ii i recunoa terea interna ional a cercet rii române ti. Obiective derivate: OD1. Îmbun t irea continu a performan elor vizibile pe plan interna ional în domeniile în care România are poten ial de cercetare i în care au fost ob inute rezultate comparabile cu cele ale rilor UE; OD2.

Dezvoltarea domeniilor în care România are interes s desf oare activit i de cercetare tiin ific cu reale contribu ii la cre terea calit ii cunoa terii, la dezvoltarea tehnic i tehnologic i la îmbun t irea calit ii vie ii.

Direc ii de ac iune: DA1. Sus inerea cercet rii tiin ifice fundamentale, de frontier i exploratorie; DA2. Organizarea de workshopuri exploratorii destinate identific rii ni elor de cunoa tere neexplorate; DA3.

Informațiiimportante