Intalnirea omului lui Oran,

Oare, minţeau apostolii Mei Petru şi Pavel, care erau întâi dintre apostoli?

Caut femeie alba pentru casatorie

Împărăţia cerurilor este mâncarea cuvântului lui Dumnezeu, este sfinţenie şi curăţenie şi cuvânt de Duh Sfânt. Fiii veacului More "Şi ce este împărăţia cerurilor, măi Israele de azi? După roadele lor îi veți cunoaște. Au doară culeg oamenii struguri din spini sau smo- chine din mărăcini? Și nici nu vor zice: Iat-o aici sau acolo. Căci, iată, împărăția lui Dumnezeu este înăun- trul vostru. Împărăția cerurilor nu vine în chip văzut Selecție de texte din Cuvântul lui Dumnezeu pe această temă.

Când voi pleca din casa ta, va rămâne semnul, și acest semn îl vei purta ca Isaac La- chedem, care nu M-a primit când treceam pe Golgota, și va fi lipsit omul acela de tot lucrul Meu. O, poporul Meu, uite pustia. E scris în cartea sfântă acest lucru: «Și când va intra pustietatea în locul sfânt și va înghiți pe mulți dintre ucenici, atunci a venit sfârșitul». Cunoașteți acest semn prin morții care mor și prin bolnavii din spitale.

Colindul din Ajunul Crăciunului

O, iubitul Meu popor întru care am voit să am un viitor pentru cer, să fac din tine ucenici și mucenici sfinți, și ce a făcut Dumnezeu prin Ioan și prin poporul Său cel de la început! Scrie în carte că atunci când pustietatea va intra în locul sfânt, să știți că împărăția lui Dumnezeu a sosit.

Și împărăția lui Dumnezeu nu vine prin bețivi, nu vine prin curvari, nu vine prin hulitori sau vânzători, ci vine prin creștini, vine prin faptele bune. Aceasta este zi de mărturie.

La români, una dintre cele mai răspândite datini din Ajunul Crăciunului este colindatul, un ritual compus din texte ceremoniale, dansuri şi gesturi. Astfel, începând cu noaptea de 23 spre 24 decembrie, de la miezul nopţii şi până la revărsatul zorilor, uliţele satelor răsună de glasul colindătorilor, costumaţi în portul tradiţional specific fiecărui judeţ, care urează pe la casele gospodarilor pentru sănătate, fericire şi prosperitate în anul ce vine şi de la care primesc daruri colindeţe în bani sau produse: nuci, covrigi, mere, colaci, etc.

Slavă și bucurie întru cele de sus, și sărbătoare de pace de la Dumnezeu peste voi, căci sunteți martori în această zi, în acest loc binecuvântat și curat. Sunt coruri îngerești aici, și cântă: «Slavă Sfintei și Celei de o ființă și de viață făcătoarei și nedespărțitei Treimi, de acum și peste toți vecii! Eu sunt aici. Eu sunt Cuvântul, căci Cuvântul este Dumnezeu. Eu sunt Alfa și Omega, Eu sunt începutul și sfârșitul.

Colindul din Ajunul Crăciunului | AMBASADA ROMÂNIEI în Republica Algeriană Democratică şi Populară

Eu sunt începutul cel nou al celor ce cred în Mine, căci vin cu slavă văzută peste România. Este scris că iarăși voi veni, și iată, lucrez prin cuvânt și Îmi anunț împărăția. Cerul este scaunul Meu de domnie, iar pământul este așternut picioarelor Mele.

barbati din Cluj-Napoca care cauta femei căsătorite din Sibiu

Inima credincioșilor Mei este cerul Meu, iar trupul cel curat și neîntinat al acestora este așternutul lui Dumnezeu, și iată, sunt purtat de cei ce sunt ai Mei, și sunt cu cuvântul prin ei, căci așa este Dumnezeu, este prin prooroci, este prin purtătorii de Dumnezeu.

Cuvântul Meu lucrează în acest loc, și toate se lucrează prin cuvântul lui Dumnezeu în zilele acestea, căci vin zilele gloriei cerești, vin zilele despre care au scris proorocii cei din toate vremurile. România este țara strălucirilor, care se va arăta de la Dumnezeu peste popoare, căci aceasta este ale- gerea ei, și ea va purta nume de nou Ierusalim și de Eden binecuvântat între noroade. Eu, Domnul, Intalnirea omului lui Oran vestit această taină prin prooroci, și nimic nu împlinesc fără să vin să vestesc mai întâi.

Surprize mari în campionat! Cine câştigă Liga 1 în acest sezon? Sorana Cîrstea, primul titlu WTA după 13 ani!

Iată, Duhul Preasfintei Treimi coboară acum și binecuvintează acest început. Binecuvântată să fie, și piatră de temelie a bisericii neprihăniților și a neadormiților să fie această piatră care se așează acum prin martorul Meu Ioan-Irineu, căci el va sta pe scaunul bisericii Mele și va cuvânta legile Mele cele curate, cele sfinte, căci este martorul lucrului Meu din vremea aceasta. Binecuvântați să fiți voi, care veți lucra acest sfânt lăcaș. Binecuvântate să vă fie inima și mâinile și puterea și dragostea și timpul, căci pun timpul sub supunerea voastră, și vom ieși cu grabă deasupra tuturor puterilor de pe pământ, vom ieși prin acest început nou, rostit prin poruncă dumnezeiască.

Pace vouă, și bucurați-vă, că Tatăl Meu vine cu împărăția! Și iată, împărăția Mea este înăuntrul vostru, și vor ști toate popoarele care vor vedea slava acestei lucrături de piatră vie, și pe voi lângă ea. Așa am spus apostolilor Mei: «Mergeți în toată lumea și vestiți împărăția cerurilor, și cine va crede și se va boteza, acela va fi izbăvit. Mergeți, și în orice cetate veți intra, vestiți pace, și dacă veți fi primiți, pacea Mea să rămână peste cetatea aceea».

Și iată Intalnirea omului lui Oran cerească peste România, taină neînțeleasă, taină pecetluită și despecetluită, căci pe pământul acestui neam a venit Andrei, apostolul cel întâi chemat la apostolie, și acesta a fost curat cu trupul, a fost neîntinat, și a venit și a adus peste România credința și botezul credinței, și a fost întâiul chemat al lui Iisus Hristos, iar România este întâia chemată, și așa s-a născut România cea creștină, aceea a fost naș- terea ei, și Domnul a numit-o regină peste pământ, și iată, vine vremea să Se preaslăvească Dum- nezeu peste ea și să-i pună haină de neprihănire, căci este aleasă și este regină peste noroade.

Aceasta este alegerea acestui pământ, și scris este în Cartea Adevărului că Domnul va alege din nou Ierusalimul, și va fi Ierusalim nou. Acest pământ este sfânt, și dacă este sfânt, iată, vine vremea să Se așeze Domnul peste el și Intalnirea omului lui Oran plinească făgăduințele cele scrise pentru vremea aceasta.

Româ- nia este proorocită de proorocii cei de la Dumnezeu, și ea va fi Sionul cel nou și neprihănit, ea va fi Canaanul plinirii vremurilor, ea va fi sfârșit de Babilon și de fărădelege și de strică- ciune, căci cerul lui Dumnezeu va fi cu slavă văzută peste acest pământ și va arde toată Intalnirea omului lui Oran dăria care a împroșcat veșmântul fiicei Sionului cel nou ales spre sfârșitul vremii fărădelegii, și nu va mai fi întinăciune și spurcăciune și desfrânare, și nu va mai fi închinare la idoli și necredință, și nu va mai intra în ea nimic necurat, nimic stricat, și Domnul va scoate din ea pe cei fățarnici, pe cei străini de adevăr, pe cei rătăcitori.

Și va fi acest munte ridicat deasupra tuturor înălțimilor de pe pământ, căci Domnul va coborî legile Sale pentru cea aleasă și cu- rată și sfântă, pentru cea neprihănită, căci voi coborî și voi rosti cuvântul, și cuvântul va lucra și va curăți toată murdăria de pe ea, și nu vor mai intra pe porțile ei decât cei curați și neîntinați și sfinți. Și Intalnirea omului lui Oran fi acest pământ Eden nou, împărăție sfântă, început de împărăție cerească, început de cer nou și de pământ nou, și de la acest început nou se va răspândi lumina și viața lui Dumnezeu, căci mulțimi numeroase vor curge să asculte înțelepciunea care va lucra peste fiii și fiicele acestui neam ales.

Și va curge izvor de dreptate, izvor de iubire, izvor de înviere din mijlocul acestui pământ sfânt, și va fi acesta izvorul vieții, izvorul care va curge din mijlocul cetății și care-și va face cursuri de apă vie prin Ierusalim, căci România va fi Noul Ierusalim, iar Domnul va fi cu cuvântul Său spre slava Ierusalimului nou.

Și se vor împlini în vremea aceasta cele proorocite, căci voi aduce pe unsul Meu, și el va cârmui întru Mine și nu fără Mine, căci peste cea binecuvântată este Dumnezeu cu cuvântul Său, spre plinirea slavei cea așteptată. Aceasta este misiunea la care voi lucrați, și de aceea se numește aici biserică a neadormiților și Intalnirea omului lui Oran neprihăniților. Cei care sunt acum din cer aici la voi, aceia sunt neadormiți aici, căci veghează și lucrează din cer, și iată plata neprihănirii lor!

Și dacă ei au mai avut de șters câte ceva din viața lor, de aceea v-am așezat eu să luați și să cercetați pe fiecare și să spălați bine veșmântul fiecăruia, căci am spus să faceți jertfă de rugăciune și de tămâie, și cuvânt de dezlegare să rostiți pentru tot sufletul care s-a născut, ca să fie dezlegată în cer făptura lui Dumnezeu.

Aceasta este judecata despre care scrie în Scripturi, și de aceea a trebuit să ia trup această biserică din cer coborâtă prin cuvânt, ca să facă Domnul judecata păcatelor și să fie dezlegată prin cuvânt făptura lui Dumnezeu.

Am așezat prin voi biserică curată, Intalnirea omului lui Oran vie, biserică prin cuvânt așezată, și dacă este de la cer așezată, cerul cunoaște cele ce vin de aici, și face cerul după cuvântul cel rostit aici. Iată, aceasta este așezare cerească, dar greu de crezut este această minune dumnezeiască, greu de 3 Împărăţia cerurilor nu vine in chip văzut crezut pentru cei ce nu știu cum să creadă în Dumnezeu, pentru cei ce nu-L cunosc pe Dumnezeu prin faptele lor și prin trăirea lor.

Aș voi să pricepeți și voi, cu toții, această stare cerească, coborâtă la voi spre lucru cu cerul. Am mai spus, mămică, și iarăși vă spun: aș voi să fiți mari cu înțelesul cel din cer, că Intalnirea omului lui Oran ca a voastră nu a mai fost până acum în Israel. Cei care au ajuns mai dinainte întru cele cerești, aceștia văd acum cum vine această taină.

Binecuvântată să fie împărăția lui Dumnezeu, a Tatălui și a Fiului și a Duhului Sfânt, Care este în voi, și iată, vom merge și ne vom arăta până la toate marginile. Iată, Domnul Iisus Hristos Se încălzește în această iesle și locuiește în acest cort sfânt și este stătător cu voi și este cu voi. Binecuvântată să fie ieslea Duhului Sfânt a Treimii Dumnezeiești, care adăpostește în ea pe Dum- nezeu Cuvântul și în care Se culcă și Se odihnește și Se dăruiește Mielul lui Dumnezeu celor ce sunt împreună cu Mielul, celor ce merg cu Mielul oriunde Se duce El, căci Domnul intră și iese din acest iatac, însoțit de cei ce sunt cu El.

Această împărăție care se începe astăzi, este lucrată de Cuvântul lui Dumnezeu și de zidarii care sunt tocmiți pentru împlinirea înțelepciunii lui Dumnezeu.

Amin, amin zic vouă: la început a fost înțelepciunea și toate s-au făcut prin înțelepciune. Iată cuvânt nou, coborât din tronul lui Dumnezeu. Înțelepciunea lui Dumnezeu este o lucrătură prin cuvânt lucrată, și iarăși spun: la început a fost Cuvântul, și Cuvântul era la Dumnezeu, și Dumnezeu era Cuvântul, și toate prin Cuvânt s-au făcut.

Pace vouă! Eu sunt Dumnezeu Cuvântul, Eu sunt împărăția lui Dumnezeu, și iată, ea este în mijlocul vostru. Intalnirea omului lui Oran inimilor voastre, și lucrare cerească peste înțelepciunea voastră, căci voi, iubiții Duhului Sfânt, trebuie să faceți acum alături de Dumnezeu ceea ce a făcut Dumnezeu prin înțelepciune. Şi iată, Domnul este credincios întru făgăduinţele Sale, căci vremea este să se deschidă ochii orbilor ca să vadă împlinirile cele vestite din vreme. Iată aici început de împărăţie a Domnului Iisus Hristos, precum în cer aşa şi pe pă- mânt, căci de aceea am rostit cuvânt şi am zis că aceasta se va numi Biserica neadormiţilor şi a 4 Împărăţia cerurilor nu vine in chip văzut neprihăniţilor, precum în cer aşa şi pe pământ, şi de aceea am zis să fie lucrare de cuvânt şi să fie împlinire şi să fie rugăciune de slavă şi de jertfă plăcută fără de sfârşit, precum în cer aşa şi pe pământ.

Eu am venit spre tine cu această lucrare și îți spun ție să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău, să-L iubești cu viața ta, și să iubești pe fratele Meu ca pe tine însuți, căci cel ce nu este fratele Meu, acela nu este aproapele Meu și nu este aproapele tău; acela s-a dus să lucreze la alt stăpân și ascultă de alt stăpân și nu este acela aproapele Meu și nu Mă pot arăta aceluia dacă el nu Mă iubește pe Mine, Dumnezeu.

Eu nu dau tainele Mele pe mâna necredincioșilor, și le dau credincioșilor, dar adevăr adevărat scrie în Scrip- turi că nu mai Benin Dating Site. Domnul credință pe pământ și de aceea nu știu cei de azi să cunoască tainele lui Dumnezeu.

Amin, amin zic vouă: vine ceasul, și a și venit, să se așeze la loc împărăția lui Israel, căci Israel este poporul cel credincios, și vine Domnul să-Și așeze împărăția Sa peste făptura Sa.

Amin, Intalnirea femeii norvegiene, amin.

matrimoniale casatorie femei botosani

Căci oamenii au făcut numai rău pe pământ, și a pierdut Domnul pe tot omul de pe pământ aducând înec peste pământ, și a rămas un om cu casa sa, un om pe care l-a văzut Dumnezeu că-i plăceau căile dreptății, și apoi a lucrat Dumnezeu peste Avraam și a rostit prin el făgăduința mântuirii omului.

A venit atunci Tatăl Meu și S-a folosit de trup și a ieșit înaintea lui Avraam și l-a binecuvântat pe Avraam, și a răscum- părat Dumnezeu pe om prin făgăduința făcută peste Avraam și peste urmașul lui Avraam, Care avea să vină la vremea Intalnirea omului lui Oran să plinească taina răscumpărării.

Iată, Tatăl Meu l-a binecuvântat pe Avraam, Melchisedec l-a binecuvântat pe Avraam, căci Melchisedec era preotul lui Dumnezeu și era mai mare ca Avraam.

Nimeni nu putea fi mai mare ca Avraam pe pământ, căci lui îi dăduse Tatăl Meu făgăduința, și iată, Cel mai mare ca Avraam l-a binecuvântat pe el.

Și cine l-a făcut preot pe Melchisedec? Căci tatăl său cel după trup era slujitor la idoli și jertfea copii ai cetății Salemului închinându-se idolilor, și pe Melchisedec l-a durut prea tare această nelegiuire și a ridicat mâinile spre Tatăl Meu și a rostit cerere să fie Intalnirea omului lui Oran toată țara Salemului și să nu mai rămână nimic din ea, ca să nu se mai săvârșească atâta rătăcire și minciună.

Și a pierit în clipa aceea, într-o clipă a pierit cetatea și nu s-a mai cunoscut că a fost, și a rămas el singur și a plecat la Dumnezeu și s-a sălășluit în munți, și Tatăl Meu l-a numit preot al Său, pentru că Melchisedec a adus jertfa dragostei sale pentru Domnul, și nimeni nu a adus o mai mare jertfă ca și el. El a adus jertfă Domnului toată cetatea, toată spița, și tot neamul său l-a adus jertfă numai 5 Împărăţia cerurilor nu vine in chip văzut cu cuvântul, iubiții Mei, și a rămas fără spiță, fără neam, fără început și fără sfârșit.

Nu se mai cunoștea începutul său, începutul neamului său pe nicăieri, și nici urmă din sfârșitul neamului său, că așa de bine s-a așezat locul în care era Salemul, că nimeni dacă ar fi trecut pe deasupra nu ar fi bănuit că acolo ar fi avut loc o schimbare.

Pe perioada sărbătorilor pascale Tiraspolul ridică restricțiile de circulație Punct de control la intrarea în regiunea transnistreană Pe perioada sărbătorilor pascale Tiraspolul ridică restricțiile de circulație.

Cine mai putea ști de începutul zilelor sale? Nimeni, așa cum nimeni nu a cunoscut sfârșitul său. El era preotul lui Dumnezeu, pentru că Îi adusese jertfă lui Dumnezeu tot ce a fost al său, toată moștenirea lui, și el nu a rămas cu nimic decât cu trupul său și cu Dumnezeul său. O, mare taină este aceasta, dar voi nu o puteți purta acum, copii ai poporului Meu, căci Tatăl Meu a folosit trup și a binecuvântat pe Avraam și pe urmașul său, și aceasta este lucrarea Tatălui Meu, în care și voi stați, și iată, lucrați după rânduiala lui Melchisedec, și prin cuvânt lucrați, așa cum Melchisedec prin cuvânt a adus jertfă lui Dumnezeu și a fost numit preot în veac, preotul lui Dumnezeu, prin care Tatăl Meu Și-a făcut lucrarea Sa de pecetluire a făgăduinței făcute peste Avraam.

Cu cine să vorbesc Eu despre lucrarea Tatălui Meu? Să vorbesc cu bătrânii acestui popor, căci cu tinerii nu pot vorbi tainele cele mari.

Terry și Abramovich i-au oferit o zi specială unui suporter de 14 ani

Dar unde să fie bătrânii? Dar sunt bătrâni în poporul Meu? Iată, cei tineri sunt bătrânii poporului Meu, și vorbesc spre ei, și să îmbătrânească poporul Meu, că vremea e pe sfârșite, și a îmbătrânit vremea așteptând să crească înțelepciunea lui Dum- nezeu peste oameni.

O, poporul Meu, te-am tras lângă Mine ca să te așez apoi și să judeci toate semințiile pă- mântului, după cum am rostit peste Avraam când i-am spus: «În tine se vor binecuvânta toate neamurile». Avraam a fost omul peste care Tatăl ceresc a rostit făgăduința, și în calea căruia a ieșit cu pâine și cu vin și cu untdelemnul ceresc al cuvântului făgăduinței.

Avraam a fost cu bine- cuvântare tainică, și a lucrat Ea Însăși, Sfânta Treime apoi, și Și-a plinit făgăduința până la capătul lucrării ei, căci așa s-a spus: «Ție, și urmașului tău».

Și iată, Cel ce a purtat rodul pomului vieții a fost făgăduit lui Avraam, măi copii, și de aceea Avraam a avut făgăduința, și de aceea se spune așa, dar nu se înțelege lucrarea aceasta de către fiii poporului Meu, de către bătrânii poporului Meu.

Eu, Domnul Iisus Hristos, eram în sânul lui Avraam, eram făgăduit de Intalnirea omului lui Oran Meu, și de aceea s-a pus peste Avraam Scriptura care spune: «În tine se vor binecuvânta toate neamurile! Iată de ce s-a mântuit omul care a fost mai înaintea întrupării Mele între oameni: pentru că Tatăl Meu a pregătit în sânul lui Avraam locul așteptării Fiului Său Cel întrupat, căci pomul vieții, măi copii, Eu sunt, și am fost așteptat să port rod și să fiu catapeteasmă de intrare în rai, și de aceea zice Scriptura că nimeni nu poate să intre decât prin Mine, și zice că Eu sunt ușa, și pe ea s-a făcut primul pas în rai.

Eu am înviat întâi dintre morți, și apoi fiecare, la rândul cetei sale după cum a fost făgăduința rostită. Și cine a fost primul intrat în rai?

Iată, tâlharul a intrat în rai, și deși a avut cu el cheia nu i s-a deschis ușa până ce Eu n-am înviat mai întâi. El a ajuns cu crucea și a vestit pe îngerul din fața raiului, dar acela nu i-a deschis până ce Eu n-am ajuns, căci mai întâi am fost în iad, și apoi am înviat, și am devenit ușa de intrare spre pomul vieții, care este în rai, care este Sfânta Sfintelor Treimii Dumnezeiești, și atunci s-a început împărăția lui Dumnezeu peste cei vii și peste cei morți.

O, poporul Meu, nici acum nu poți purta această taină a învierii morților, nici acum, și ar fi trebuit să o pricepi până Intalnirea omului lui Oran. Dar Eu am pus capac bine așezat peste taina aceasta, și iată, cei înțelepți pricep această taină care este rostită atunci când tu spui așa: «Aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie».

O, dacă așteptai, știai ce aștepți, și dacă știai, așteptai. Dar nu ai așteptat, și iată, nu știi, și ochii tăi sunt ținuți să vadă și nu vezi, că nu citești cartea și nu știi dacă nu citești. Și ca să citești în ea și ca să înțelegi, trebuie să fii coborât din cer, măi creștine, trebuie să te sui la cer și să te cobori să citești apoi. Eu am venit să-ți dau mâna și să-ți arăt cele cerești, și tu nu Mi-ai dat mâna ca să vii cu Mine și să vezi și să înțelegi și să crezi.

Eu am venit cu cerul spre tine, poporul Meu, dar tu nu vezi, căci ochii tăi sunt ținuți să vadă, sunt ținuți de necredință și nu Mă cunoști în frângerea pâinii așa cum M-au cunoscut după înviere cei din Emaus. Dar și acum tot după înviere sunt, și sunt cu tine pe cale și îți vorbesc din Scripturi, dar ochii tăi nu-și mai dau drumul ca să vadă, și Eu vin să te rog să-ți cumperi untdelemn de la Mine și să-ți ungi ochii și să vezi, ca să iei aurul și veșmântul Meu pe tine, că iată, Eu stau și bat la ușa ta.

Deschide-Mi, deschide, ca să vezi! Și dacă nu vei vedea, înseamnă că nu-Mi vei deschide, dar dacă Eu te iubesc, te voi mustra cu dreptate ca să vii spre pocăință, poporul Meu de la sfârșit, că străin ești tu, popor de la sfârșit, și nu te mai uiți spre începutul tău. Cu atâta răbdare te-am hrănit și te- am răbdat învățându-te, ca să știi lecția împărăției cerurilor, tată, și să încep cu tine împărăția ce- rurilor cea văzută, împărăția Mea întru duhul și trupul tău, popor cu nume sfânt și cu alegere ce- rească, fiindcă din nou amintesc: nu voi M-ați ales pe Mine, ci Eu v-am ales pe voi, copii ai popo- rului Meu, și v-am ales ca să vă deprind să aveți fire dumnezeiască, așa cum a fost firea trupului Meu.

Eu de aceea am venit de la Tatăl și am luat trup, ca să arăt la oameni ce va să zică firea dumnezeiască în om. Am luat asupra Mea toată firea omenească pentru ca să pot risipi păcatele oamenilor osândindu-le în trupul Meu, și să le osândească și oamenii apoi în trupul lor, dar oamenii au rămas uniți tot cu păcatele, pentru că oamenii n-au luat de la Mine chipul firii dumnezeiești.

O, ce lecții de fire dumnezeiască am lăsat Eu la oameni, dar oamenii nu s-au folosit de această minune, căci Eu am fost minunea întrupată a lui Dumnezeu în om, și am devenit apoi calea oamenilor spre împărăția Tatălui Meu, Care M-a mărturisit pe Mine din cer ca Fiu al Său în vremea botezului Intalnirea omului lui Oran prin Ioan.

Și iarăși scris este în Scrip- turi că voi, creștinii Mei, nu sunteți ai voștri și că trupurile în care stați voi, trebuie să fie sălașe ale lucrării Duhului Sfânt. Chiar dacă ai da să zici că Avraam sau Ilie sau David sau apostolii au 7 Împărăţia cerurilor nu vine in chip văzut mâncat lapte și carne și unt, tu să nu mai zici așa de-acum, și să te gândești bine ce zici și matrimoniale in săliște cercetezi bine ce însemni tu pentru ei, pentru cer și pentru veacul care vine acum pregătindu-se prin tine, Israele al ascultării Intalnirea omului lui Oran din urmă.

Cu tine este altceva. Tu împlinești ce n-au împlinit ei, ce a mai doamne cauta barbati pentru casatorie săliștea de sus de împlinit pentru întoarcerea în Eden, unde moartea Intalnirea omului lui Oran fi aruncată afară și când prin tine se va ierta toată neîmplinirea celor de până la tine, căci tu împlinești ce a mai rămas neîmplinit.

Nu te sminti cu sfânta Scriptură pe care o ții în față, și fii atent că sfânta Scriptură este Duh Sfânt, nu este carne și fire, chiar dacă în ea se găsesc îndemnuri pentru cei fără de orân- duiala sfințeniei, fără de puterea iubirii de Dumnezeu.

Este în ea și lege pentru oameni, ca să fie oamenii călăuziți până la starea de sfințenie, dar fiii lui Dumnezeu se ridică deasupra legii, ca să treacă spre starea cea sfântă de la început. Pe vremea apostolilor, vreme despre care au rămas în Scriptură orân- duieli și lucrare peste biserică, uitați-vă bine că biserica neascultătoare de pe atunci primea rându- ială prin apostoli, după starea bisericii, dar asta nu înseamnă să faci și tu, ascultătorule, ca și cei care nu ascultau, și pentru care se scriau rânduieli prin apostoli.

Ce faci tu când citești Intalnirea omului lui Oran carte despre văduvele tinere pe care le-a povățuit Pavel să se mărite? Și de ce a vrut apostolul Pavel să se mărite acestea după moartea bărbaților lor? Ca să nu preacurvească fără lege, tată, pentru că acelea nu alegeau viața cea curată în Hristos, și trebuia să rămână sub lege acelea, pentru că pe atunci nici iudeii și nici apostolii nu pricepeau de ajuns că legea nu-l poate avea pe om pentru Hristos. Apostolii pricepeau, dar nu puteau îndeajuns să pătrundă cu cele noi peste cele vechi așa, deodată, că era împietrire și nu pricepeau iudeii care veneau spre încreștinare și care erau Intalnirea omului lui Oran cu legea.

Dar tu, Israele de azi, trebuie să înțelegi că truda Mea e pe sfârșite, și trebuie să am un popor așa cum este cerul sfânt.

Cuvântul lui Dumnezeu despre Împărăţia cerurilor care nu vine in chip văzut

Așa, și nu te sminti că-ți cer să fii cum este cerul sfânt, cum este Ierusalimul cel de sus, cel prin har Ierusalim, și care a câștigat prin har Ierusalimul cel de sus, după cum a fost rostită făgăduința peste Avraam. Ascultă, Israele, glasul Meu, ascultă povața Mea, măi Israele, că tu ești ales pentru sfințire, nu ești după trup; ești ales pentru cele ce vor fi mai presus de trup, tată.

Nu te lua după cei din poporul Meu care n-au vrut să împlinească cele profețite încă din vremea trupului lui Verginica. Eu ți-am spus azi că este cel mai frumos și cel mai sfânt Paști și cea mai sfântă zi de înviere din viața ta cu Mine, măi Israele. Vorbesc de cei care n-au lepădat cele așezate pentru acum, pentru de acum înainte până la arătarea Mea pe nori, tată.

Informațiiimportante