Intre? inere MAN Research., cheilenereinfo.ro :: Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare

JCMM -Impact Factor 2006

The paper is divided in two parts, one that analyses Ukraines recent history as to determine its relation with Russia, its economic and politic limitations and background.

  • Скорее вылезай.
  • Research and Science Today No. 2(2)/
  • Guy cauta Guy Quebec
  • Lumea ai trupelor talibane ocup? pozi?ii de - Free Essay Examples
  • Итальянец засмеялся.
  • Femei vaduve care cauta barbati in reșița matrimoniale caras

The second part presents the main economic areas of Ukraine that show interest to EU and Russia, as to determine its overall economic potential. Însobstacolele în calea tranzi iei acesteia se dovedesc a fi mai semnificative decât avantajele de care dispune. Consider m c situa ia economic actual a Ucrainei este urmarea nu numai a demersurilor guvernelor Ucrainei din pân ast zi, dar i consecin a proiectelor economice sovietice.

Specialization Eastern European Economic Relations. His Bachelor thesis is called: Romanian-Russian relations in the context of Euro-Atlantic integration. Mai mult decât atât, istoricul Ucrainei va releva i rela ia acesteia cu Rusia, vectorul s u principal în rela iile interna ionale i economice. În acela i timp, analiz m impactul economic al noului vector emergent pentru Intre?

inere MAN Research., anume Uniunea Europeancare începând din se consolideaz ca urm torul partener prioritar al Ucrainei, chiar i înaintea Rusiei. Studiul nostru dezv luie o destina ie economic i politic cu vast poten ial economic i politic, mai ales datorit localiz rii sale între doi poli importan Intre? inere MAN Research. de influen i putere. Ucraina poate reprezenta o punte între Occident i Orient, iar pentru a putea evalua poten ialul ei economic trebuie s analiz m Ucraina atât în raport cu Rusia dar i în raport cu Uniunea European.

JCMM -Impact Factor 2006

Obiectul cercet rii noastre este situa ia economic a Ucrainei, iar în cadrul analizei subiectului propus lu m în considerare factorii care determin poten ialul economic al Agen? ia de intalnire Estrie., vectorii i direc iile principale de dezvoltare economic ale Ucrainei.

Intre? inere MAN Research. Fotograful de cautare model om

Obiectivele lucr rii sunt: 1. Determinarea premiselor, elementelor si tendin elor principale ale rela iilor economice ale Ucrainei.

Intre? inere MAN Research. Rennes Dating Site.

Determinarea aspectelor economice care determin poten ialul Ucrainei, atât pentru Occident cât i pentru Orient. Analiza intereselor economice comune ale UE i Rusiei referitoare la Ucraina. Evaluarea importan ei economice a Ucrainei pentru Rusia i UE. Relevan a cercet rii noastre este cu atât mai semnificativ în contextul schimb rilor geopolitice ce au loc în Europa de Est, în mod explicit în Ucraina.

Lucrarea de fa analizeaz poten ialul economic al Ucrainei, iar în contextul reactualiz rii colabor rii acesteia cu UE, este important s cercet m câmpul economic al acesteia, pentru Breton dating site. identifica obstacole sau oportunit i în colaborarea celor doi subiec i.

In this effort, not only new questions are being raised and new paths are opened, but disciplinary boundaries are exceeded as well1. This paper2 focuses in defining the basic terminology of gender in archaeology. Unfortunately, the bibliography I used is quite feeble: most of the theoretic analysis of gender is based on the work of Sarah Milledge Nelson3. From Ancient Godesses to Christian Saints, 4th ed. Cambridge: Belknap Press,

De asemenea, în cadrul lucr rii analiz m rela ia Ucrainei cu Rusia, iar o în elegere profund a rela iei acestora consider m c ne poate ajuta s prezicem comportamentul economic nu numai al Ucrainei, dar i al Rusiei. Consider m c tema lucr rii noastre nu este dezvoltat suficient în literatura academicatât din cauza faptului c este o tem emergentdar i din cauza problemei accesului la sursele autohtone ucrainene.

Din aceast privincercetarea noastr este relevant pentru c utilizeaz surse ucrainene. În cadrul lucr rii punem Intre? inere MAN Research.

pe interesul economic ca mobilul ac iunilor subiec ilor temei noastre.

Intre? inere MAN Research. Dating Site Tunisia GRATUIT

De asemenea, utiliz m analiza politologic i istoric pentru a ilustra strategiile de politic extern ale UE, Rusiei i Ucrainei. Sursele folosite în proiectul nostru sunt atât romane ti, ruse ti si anglo- saxone, cum ar fi: c r i de specialitate, publica ii periodice i documentele oficiale emise de institu ii ucrainene, europene i ruse ti.

Folosim, de asemenea, mai multe proiecte de cercetare str ine i lucr ri de specialitate. Lucrarea de fa Intre? inere MAN Research. o scurt introducere în tematic propusurmând s o dezvolt m într-un proiect mai larg.

În proiectul viitor vom analiza în continuare poten ialul economic, dar i implica iile politice ale rela iilor Ucrainei cu UE, Rusia i al i actori semnificativi. Dorim s dezvolt m în lucrarea urm toare latura cantitativ a studiului nostru pentru a putea aplica apoi aceste cuno tiin e pe sectoare exacte ale economiei Ucrainene.

În mod expres ne intereseaz s studiem în viitor sectorul energetic i de resurse naturale, dar i puterea real de cump rare i produc ie a Ucrainei. Tranzi ia Ucrainei, Separarea de URSS Caracteristicile principale ale economiei Ucrainei în perioada tranzi iei sunt rezultate din func iile acesteia ca subiect al Uniunii Sovietice1. Sistemul economic sovietic leag subiec ii Uniunii ca elemente economice într-un lan unitar de produc ie2.

Lumea ai trupelor talibane ocup? pozi?ii de

Mobilitatea produselor în cadrul procesului produc iei era menit s dezvolte uniform tot teritoriul sovietic, în schimb procesul sc dea rentabilitatea produc iilor i ridica costul de produc ie, astfel o mare parte din capacitatea de produc ie a Ucrainei în r mânea deschis i specializat izolat, incapabil s 1 0 " ,! Sistemul economic sovietic era organizat ca un proces administrativ. Centrul moscovit calcula i coordona absolut totul, atât economia, inputul i outputul fiec rui subiect din Uniune, dar i structura social i politic a subiec ilor s i4.

Ca urmare a acestui sistem defectuos, Ucraina era dezavantajat considerabil în competi ia economic cu alte state i în procesul tranzitiv spre pia a liber.

Intre? inere MAN Research. Cum se creeaza un site de dating de profil

Industria Ucrainei, per total, a fost privilegiatfiind dezvoltat superior i mai variat în compara ie cu restul subiec ilor URSS. Industriile principale sovietice din Ucraina erau: siderurgia, produc ia chimicingineria mecanicenergeticagricultura agrar i exportul de produse agricole.

Motivul principal al e ecului economic al Uniunii, în cea mai mare parte a sa, a fost structural.

JCMM -Impact Factor 2006

Moscova nu permitea autonomie de decizie sau de auto-reglementare economic la nivel regional, planurile cincinale duceau la calcule fantastice de produc ie numai pentru sus inerea economiei.

Pe lâng acestea, industria Ucrainei era subdezvoltatiar bunurile fabricate sau extrase erau necompetitive. În condi iile necompetitivitatii produselor fabricate, toat industria Uniunii Sovietice era vulnerabil pre ului materiilor prime8.

Cedarea sistemului de comand administrativ a dus la anarhie economiciar Ucraina î i formuleaz dup 3. În baza acestor dou acte se instituie jurisdic ia de model republican peste toate întreprinderile statului, independen a economic i libertatea de întreprindere, mecanisme de protec ie a pie ei interne, precum i vama na ional Printre primele acte ale noului pre edinte Leonid Kravciuk s-a num rat semnarea Garcon Restaurant Rue Du arata MIDI decembrieîmpreun cu liderii Rusiei i Belarus ri fondatoare URSSa actului de suspendare a Tratatului privind Uniunea Sovieticdizolvându-i astfel existen a În acela i timp cu dizolvarea URSS, Ucraina semneaz i actul pentru crearea Comunit ii Statelor Independente, organiza ie cu func ii administrative, economice i militare.

Intre? inere MAN Research. doamne cauta barbati pentru casatorie reșița matrimoniale caras

Organiza ia trebuia s faciliteze separarea statelor de URSS, men inând în acela i timp leg turile lor economice. CSI facilita accesul la infrastructura URSS, transferul financiar intra-comunitar, circula ia valutei ruse ti pe teritoriul comunitar, dar reprezenta i o linie de salvare pentru statele membre, întrucât aveau acces la materiale prime i resurse în regim preferen ial sau subven ionate din partea Rusiei.

Demersurile de independen ale Kievului au fost printre cele mai pu in vocale din Europa de Est. Perioad din pân în este caracterizat de ezitare i modera ie. Odat cu declararea independen ei înLeonid Kravciuk începe s coordoneze tranzi ia economic a statului, iar mandatul s u se 9 Ibidem.

Ucraina – puntea economica a Europei

Lipsa de tradi ie democraticde asemenea, sporea ansele ca acest proces s devin mai dificil i lung. Printre dificult ile programului pentru Ucraina enumar m: - Redirec ionarea subsidiilor de stat sau înl turarea acestora. În timpul perioadei de reforme a avut loc dezindustrializarea rii, mic orarea for ei de produc ie, veniturile popula iei au fost reduse, ceea ce a dus la o criz de vânz ri, a ap rut economia de tip troc, iar veniturile bugetare au creat un 12 Andres Aslund, How Ukraine Became a Market Economy and Democracy, Washington DC, Peter G.

Peterson Insitute for International Economics,p. Mandatul lui L. Kravciuk a fost dedicat în mare parte stabiliz rii economiei, infla iei i reducerii deficitului bugetar. Cu scopul de a men ine rela ii stabile cu UE, Ucraina urma s încheie un acord de parteneriat i cooperare, acesta reprezentând primul pas spre asociere i mai târziu, spre accedere ca membru cu drepturi depline în UE Din 14 iunie a fost stabilit prin Acordul de parteneriat i cooperare intrat în vigoare la 1 martietemeiul juridic al rela iilor Ucraina-UE i a ini iat cooperarea politiceconomiccomercialprecum i pe probleme umanitare.

Research and Science Today No. 2(2)/2011

Ucraina urm rea s î i adapteze cu sprijinul Uniunii legisla ia la normele i standardele europene în principalele sectoare ale economiei.

În cadrul APC sunt enumerate apte priorit i, cum ar fi: energie, comer i investi ii, justi ie i afaceri interne, adaptarea legisla iei ucrainene, protec ia mediului, transportul, cooperarea transfrontaliercooperarea în domeniile tiin ei, tehnologiei i spa iului Înodat cu încheierea mandatului lui Kravciuk, este ales pe o platform de reforme economice radicale candidatul tehnocrat Leonid Kuchma.

Pe baza unui set de m suri efectuate cu dedica ie, precum: politic fiscal orientat pe stimularea economiei, reforme institu ionale, privatizare acceleratlimitarea economiei negre, politic social bazat pe dezvoltarea infrastructurii, intr în vigoare colaborarea Ucrainei cu FMI, permi ând Ucrainei s participe în programe precum: Extended Fund Faclity i Stand-By Agreement Kuchma este marcat de programul s u de reforme economice, implementat cu succes.

De asemenea, se adaug m suri importante, precum adoptarea unei Constitu ii noi i introducerea hrivnei ca moned na ional. Primul s u mandat s-a bucurat de sus inere politic i social solidîns al doilea mandat s-a dovedit a fi mai pu in productiv, încetinind i chiar stagnând reformele 16 Ibidem.

Intre? inere MAN Research. Face? i cuno? tin? a cu o femeie canadiana

În aceast perioadara intr într-o etap nefast de oligarhizare marcat de corup ie i crim organizat la nivel înalt La începutul celui de-al doilea Intre? inere MAN Research. al lui Kuchma, Victor Iu cenko, fostul guvernator al B ncii Ucrainene preia func ia de prim-ministru.

Globalization Lionel Peters Lumeaafgan? Când probleme legate de ini?

Pe un fond tensionat care prevedea default-ul economic al rii, acesta conduce încrez tor un program radical de reforme economice, precum: reforma fiscal de remonetizare, privatiz ri ale întreprinderilor i terenurilor agricole, dereglementare pentru firme mici, m suri anticorup ie i reforme în domeniul energetic i al resurselor naturale, acest program fiind asem n tor ca succes si impact celui implementat de Kravciuk cu 6 ani în urm

Informațiiimportante